Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล
สถานที่ : ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวบาลให้กับผู้สนใจและนักสัตวบาลที่เข้าร่วมกว่า 150 ท่าน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมฯ กล่าวถึงภาพรวมของสมาคมและความคืบหน้าของ พรบ. วิชาชีพสัตวบาล จากนั้น ดเริ่มการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด แนะนำสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของนักสัตวบาล หลักการและความจำเป็นในการตรา พรบ.วิชาชีพสัตวบาล และ นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ บรรยายเรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140