Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง สู่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) และการขยายพันธุ์มะม่วงฯ
สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 12-07-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการววิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วง สู่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) และการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140