Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ Miss Kazuki SUDO นิสิตระดับปริญญาตรี จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าศึกษาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี อาจารย์ ดร. คัทลียา ฉัตร์เที่ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มีระยะเวลาศึกษาแลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140