Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
สถานที่ : ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
จัดเมื่อวันที่ : 02-09-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ตัวแทนนิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ในนามของยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ, นางสาวสรินญา แหวนพรม, นายณัฐธศิต ศรีภา, นายสุวิทย์ ทองคำ, นายศาศวัต ชวนะศักดิ์ และนายปิ่นพงศ์ ช่วยสกุล ได้นำผลผลิตของชุมนุมยุวเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140