Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU ด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-02-2563เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ (แทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน) ผู้แทนจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์โคนม และทรงให้ใช้ระบบสหกรณ์เป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับคนไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนด 3 ปี (ปีการศึกษา 2563 – 2565) นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140