Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)”
สถานที่ : ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-08-2563เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สโมสรนินิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)” โดย อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาทและมอบกล้าข้าวแก่ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมปลูกต้นสักสยามมินทร์ และดำนาปลูกข้าว หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมทักษะทางการเกษตรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrkps&set=a.3176872945733471
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140