Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านโคเนื้อ
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสมาชิกและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง "การพัฒนาโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" และร่วมชมสาธิตการรีดน้ำเชื้อและการสาธิตการผสมเทียมโค ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140