Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารจังหวัดนครปฐมเข้าพบปรึกษาหารือการบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-02-2564เวลา : 12.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนางสาวประนอม พลับจะโปะ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ให้การต้อนรับ นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ ในการเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140