Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีเปิดศูนย์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มก.กพส. และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
สถานที่ : ณ ห้อง 4-101 อาคารศูนย์เรียนรวม ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2565เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดศูนย์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ได้ลงนามร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้นำนิสิตจากองค์การบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งยังรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย “Happy University” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง 4-101 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140