Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สถานที่ : ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พบกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัยโฆสิตรัตน พร้อมอาจารย์วิจัย เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสน กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140