Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 12-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ (6 แขนงวิชา) คณะเกษตร กำแพงแสน จัดสอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตก่อนจบการศึกษาเข้าสู่วัยทำงานต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140