Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบที่ 2
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 29-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง 4 หลักสูตร จำนวน 54 คน ในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140