Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านไม้ดอก
สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน และ Institute of Leisure Agriculture (ILA), Shandong Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทำความร่วมมืองานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ

คณะเกษตร กำแพงแสน ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย หัวหน้าภาควิชาพืชสวน และอาจารย์ภาควิชาพืชสวน ร่วมในพิธี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามโดย Prof. WANG Jianghui, Director of Institute of Leisure Agriculture (ILA), SAAS, China พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140