Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “ประชาพิจารณ์การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน" เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และรับฟังความเห็นของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140