Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2555เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ตามผลงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคณะเกษตร กำแพงแสน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140