Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-03-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ศรีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140