Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-05-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของภาคการเกษตรของไทยและนวัตกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง" โดย ผช.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม "สื่อประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร" โดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร กิจกรรม "การสาธิตการผลิตโคเนื้อและการตัดแต่งซากโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" ณ Cowboy Land & KU Beef กิจกรรม "เครื่องจักรกลการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม" โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน กิจกรรม "การตรวจคุณภาพดินอย่างง่าย" โดยภาควิชาปฐพีวิทยา กิจกรรม "ประโยชน์และโทษจากแมลง" โดยภาควิชากีฏวิทยา กิจกรรม "Help Plant for Plant Help" โดยภาควิชาโรคพืช กิจกรรม "พืชพันธุ์ใหม่" โดยภาควิชาพืชสวนและพืชไร่นา การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และบริหารงานปศุสัตว์ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป และ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านกล้วยไม้ ณ บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดย อ.ดร.บุบผา คงสมัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140