Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 08-06-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำแนวทางและแผนการศึกษา โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แนะนำแนวทางการศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมนิสิตและกฎระเบียบสำหรับนิสิต โดย อ.ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต การแนะนำเทคนิคการเรียนและทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ โดยรุ่นพี่นิสิตที่ทำกิจกรรมและมีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมแนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140