Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลรางหวาย
จัดเมื่อวันที่ : 28-07-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร และ อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู พร้อมด้วยนิสิตจาก ภาควิชาโรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย คุณปนัดดา บุญกาญจนพานิชย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "คลีนิคเกษตร" เืพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ในโครงการพระดาบสสัญญจร ครั้งที่ 89 ของมูลนิธิพระดาบส ในการนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ "คลีนิคเกษตร" และให้ความสนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นอย่างมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140