Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาการวางแผนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-10-2556เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เข้าให้ความรู้ทางด้านการวางแผนการเงินแก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ" โดย คุณพรเทพ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน หัวข้อ "การจัดสรรการลงทุน/ออมเงินเพื่อลดหย่อนภาษี" โดย คุณสมพงศ์ หงส์หาญณรงค์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์การลงทัน และ หัวข้อ "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยประกันชีวิต" ในการนี้ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เข้ามอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณแด่วิทยากรทุกท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140