Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-01-2557เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
อ.ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าสวัสดีปีใหม่ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คุณวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และคุณสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140