Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คุณเอนก ลิ่มศรีวิไล รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 27-10-2558เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นั้น มีผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณเอนก ลิ่มศรีวิไล ซึ่งได้รับอนุมัติ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ซึ่งเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน นำช่อดอกไม้ไปมอบเพื่อแสดงความยินดีแก่ คุณเอนก ลิ่มศรีวิไล ในโอกาสนี้ด้วย

นายเอนก ลิ่มศรีวิไล จบการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2515 และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (พืชไร่) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นบุคคลที่อุทิศตนด้านการเกษตรทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของปาล์มน้ำมันที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จะทำให้เกษตรกรไม่ย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำใหม่ เกิดความความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน

ได้เริ่มศึกษาและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่จะปลูก ทำการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันร่วมกับการปลูกทดสอบพันธุ์ในประเทศ ก่อนเผยแพร่สู่เกษตรกร โดยมีทีมวิจัยติดตามผลผลิตที่ได้ รวมทั้งให้คำแนะนำพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกิดจากการพัฒนาของนายเอนก ลิ่มศรีวิไล ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตันต่อไร่ต่อปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาชีพการปลูกปาล์มน้ำมันมีความมั่นคง

พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกิดจากประสบการณ์ของ นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ที่สั่งสมมานั้น ปัจจุบันเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้นเทเนอร่า และผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2557 ชื่อ “ปาล์มน้ำมันลูกผสม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า กระบี่ 1” จากความตั้งใจและใส่ใจในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ทำให้มีเกษตรกรที่สนใจและนำพันธุ์ไปปลูกทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านเมล็ด กระจายในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

พันธุ์ปาล์มน้ำมันของ นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ได้รับความนิยมในหมู่ชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ และถือเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีความทนแล้ง ให้ผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ำมันสูง นายเอนก ลิ่มศรีวิไล จึงถือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140