Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตคณะ ได้รับรางวัลความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ปี 58
สถานที่ : ณ ห้องเสรีสมพร-ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
จัดเมื่อวันที่ : 06-01-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางสาวภาวิณี จันทร์อ้น นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140