Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-02-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3" จำนวน 2 หลักสูตรย่อยได้แก่ หลักสูตร "Introduction GMP and food hazards" และ หลักสูตร "Introduction HACCP and workshop" โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมกาอาหารและยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอันตรายที่ต้องควบคุม ภาพรวมระบบประกันคุณภาพและการจัดการระบบเอกสาร หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) การประยุกต์ใช้ และฝึกจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน / ระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Intetnal Audit) และฝึกจัดทำเอกสาร HACCP
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140