Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านตะโกสูง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 21-04-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรสำหรับประโยชน์ทางการค้า รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้สนใจจำนวน 60 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140