Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร"
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 30-08-2559เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร" เพื่อ ผลิตและจัดส่งวัตถุดิบสมุนไพรใน การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบริษัทเป็นหลัก

บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น บริษัทจัดตั้งขึ้นในปีโชวะที่ 53 หรือปี คศ. 1978 โดยมีนโยบายว่า "ก่อนจะมีการรักษา ให้มีการป้องกันเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี" โดยเน้นในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนั้นเอง ในการคัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรนั้นทางบริษัทจะเน้นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย บริษัทได้ทดสอบแล้วว่าสถานที่ผลิตยาสมุนไพร คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำส่งกวาวเครือขาวสายพันธุ์ซาดี 190 (SARDI 190) เกรดเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และได้ลงนามความร่วมมือในการนำส่งเมล็ดหมามุ่ยแห้งเกรดเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทเป็นหลัก พืชสมุนไพรเป็นพืชที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคตสูงมากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด จึงเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทย

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามคณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดส่งวัตถุดิบสมุนไพรใน การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบริษัทเป็นหลัก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เนรมิตร สุขมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และแนะนำภารกิจของสถานที่ผลิตยาสมุนไพร และ Mr. Amiteru Go ประธาน บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด กล่าวถึงนโยบาย และความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Amiteru Go ประธานและผู้แทน บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ Mr. Shigekuni Go รองประธานและผู้แทน บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตร กำแพงแสน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดี แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นได้ประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140