Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 และ 2
สถานที่ : ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 22-08-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
อาจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 และ 2” จัดโดยคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีการบรรยายพิเศษ “ปลดล็อคความคิด พลิกอังกฤษเป็นโอกาสสู่ AEC”โดย ครูเฟียต ธีรเจต บุญพยุง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอบรมทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารสำหรับนิสิตและบุคลากร เพื่อการแข่งขันในบริบทประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวม 140 คน ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140