Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
สถานที่ : ณ จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 27-08-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ให้กับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา/ทางวิชาการ การพูดภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการแข่งขันในบริบทประชาคมอาเซียน ให้มีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับแนวหน้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140