Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง “ความเสี่ยง... ภัยคุกคามหรือโอกาส”ฯ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม Auditorium 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 16-09-2559เวลา : 09.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา สีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และบุคลากร เข้าร่วม โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง “ความเสี่ยง... ภัยคุกคามหรือโอกาส” สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140