Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่นที่ 2
สถานที่ : ณ ห้องตาลกิ่ง ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
จัดเมื่อวันที่ : 01-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นโอกาสในการสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานของคณะเกษตร กำแพงแสน ในวันที่ 1-2 ก.ค. 59
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140