Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-07-2566 ]กิจกรรม “ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566”
[ 27-07-2566 ]ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[ 27-07-2566 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
[ 26-07-2566 ]ร่วมงาประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และรับมอบเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
[ 25-07-2566 ]โครงการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”
[ 25-07-2566 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นตัวแทน มก. เข้าร่วมโครงการ The 2023 AAACU Student Enrichment Program
[ 24-07-2566 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 จากที่ปรึกษาในโครงการ KU GROW-66 กลุ่มก้าวหน้า
[ 20-07-2566 ]ชุมนุมยุวเกษตรกร (4-H Club) คณะเกษตร กำแพงแสน มก.กพส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร
[ 20-07-2566 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
[ 17-07-2566 ]โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร
[ 15-07-2566 ]กิจกรรมสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ภายใต้โครงการเสริมทร้างทักษะทางการเกษตร
[ 14-07-2566 ]ชุดวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืช
[ 12-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตและพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
[ 10-07-2566 ]แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
[ 10-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140