Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-01-2559 ]อาจารย์ประจำคณะฯ เป็นวิทยากรถ่ายทำรายการเกษตรศาสตร์นำไทย เรื่อง การทำเนยจากนมแพะ
[ 29-12-2558 ]โครงการ International Symposium for Agriculture Biotechnology
[ 28-12-2558 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ” รุ่นที่ 2/58
[ 25-12-2558 ]รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ให้แก่บุคลากรคณะ
[ 24-12-2558 ]งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
[ 24-12-2558 ]อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รับรางวัลบุคคลากรสายวิชาการดีเด่น ปี 58
[ 22-12-2558 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
[ 21-12-2558 ]ร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
[ 18-12-2558 ]โครงการประชุมวาระพิเศษร่วมกับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
[ 16-12-2558 ]คณะครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณะฯ
[ 16-12-2558 ]มอบแจกันดอกไม้ วันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี
[ 14-12-2558 ]ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน ในรูปแบบ STEM EDUCATION
[ 13-12-2558 ]รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย (ThaiTAM)
[ 11-12-2558 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบคณะฯ
[ 08-12-2558 ]นักวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140