Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 04-07-2566 ]ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ภายใต้โครงการน่าน แซนด์บอกซ์
[ 04-07-2566 ]ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
[ 03-07-2566 ]โครงการอบรม การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 14
[ 30-06-2566 ]ร่วมบรรยายพิเศษและร่วมพิธิเปิดป้ายความร่วมมืองานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับภายใต้ MOU
[ 29-06-2566 ]การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนเมือง โดยใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
[ 26-06-2566 ]กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 26-06-2566 ]นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) คณะเกษตร กำแพงแสน สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
[ 23-06-2566 ]โครงการอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20
[ 23-06-2566 ]กิจกรรม “AGGIE MUSIC AWARD” KU83
[ 22-06-2566 ]งาน "วันหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากร ประจำปี พ.ศ. 2566"
[ 21-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE RALLY" KU83
[ 20-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE MUSIC"
[ 19-06-2566 ]กิจกรรม "You're AGGIE KPS" (สำหรับนิสิตใหม่ KU83)
[ 13-06-2566 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 08-06-2566 ]พบที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW-66) กลุ่มก้าวหน้า
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140