Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-05-2567 ]โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2567 ]กิจกรรม "นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่" 2567
[ 24-05-2567 ]ประชุมหารือ และสำรวจแปลงนาทดลอง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในแปลงนา
[ 24-05-2567 ]เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
[ 24-05-2567 ]"โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 2567"
[ 23-05-2567 ]ประชุมหารือแนวทางการบริหารงาน สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-05-2567 ]โครงการ “คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเป็น 1 พลัง ของ มก. ร่วมปลูกป่า 788 ไร่ ในปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3”
[ 23-05-2567 ]เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 22-05-2567 ]บุคลากรเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
[ 21-05-2567 ]รับการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS จากคณะกรรมการ
[ 21-05-2567 ]ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”
[ 20-05-2567 ]ปลูก “ต้นกัลปพฤกษ์” (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความสมดุลทางคาร์บอน ตามนโยบาย อธิการบดี มก.
[ 17-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 15-05-2567 ]การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2567
[ 15-05-2567 ]มอบใบประกาศนียบัตร นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140