Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-03-2567 ]ร่วมงานเสวนา “Is Thailand Ready for BSF? ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF”
[ 11-03-2567 ]คณาจารย์จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน และวิจัย
[ 11-03-2567 ]ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง KU และ UniSQ
[ 11-03-2567 ]สัมภาษณ์นิสิตที่ยื่นขอรับ “ทุนพัฒนาทักษะทางการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
[ 08-03-2567 ]ส่งมอบของบริจาค ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[ 07-03-2567 ] รับมอบของบริจาค จาก บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด (สาขา00003) ส่งต่อให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา
[ 06-03-2567 ]กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ & AGGIE NIGHT” คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-03-2567 ]นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กําแพงแสน
[ 02-03-2567 ]อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น หัวข้อ "การสร้างแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)"
[ 01-03-2567 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 9 (KU GROW)
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 28-02-2567 ]ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567
[ 28-02-2567 ]อาจารย์จากประเทศบราซิล ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชากีฏวิทยา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแมลง
[ 28-02-2567 ]งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการและอาสาสมัคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140