Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 26-10-2565 ]สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 74 มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 79
[ 26-10-2565 ]หารือเกี่ยวกับโครงการ Joint Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กับ Nagoya University ประเทศญี่
[ 25-10-2565 ]บรรยายพิเศษเรื่อง สอนหนังสืออย่างไรให้มีความสุข
[ 25-10-2565 ]ให้การต้อนรับ อาจารย์ จาก Nagoya University ในการหารือ Joint Degree Program
[ 23-10-2565 ]พิธีทอดกฐินสามัคคี วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 ณ วัดดอนมะกอก
[ 21-10-2565 ]นิสิตภาควิชาพืชสวนศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธุ์พืชของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
[ 21-10-2565 ]โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2 เก็บเกี่ยวผักสลัด-ทำสลัดผัก
[ 20-10-2565 ]te
[ 19-10-2565 ]ต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับเลือกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 2565
[ 19-10-2565 ]คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตปุ๋ยฯ"
[ 13-10-2565 ]งานแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2564
[ 12-10-2565 ]บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 11-10-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.ประจำปีการศึกษา 2564
[ 10-10-2565 ]ภาควิชาสัตวบาลนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
[ 07-10-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปีการศึกษา 2564
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140