Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 17-07-2566 ]โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร
[ 15-07-2566 ]กิจกรรมสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ภายใต้โครงการเสริมทร้างทักษะทางการเกษตร
[ 14-07-2566 ]ชุดวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืช
[ 12-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตและพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
[ 10-07-2566 ]แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
[ 10-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-07-2566 ]รางวัลเหรียญทอง และรางวัล WIIPA SPECIAL AWARD การประกวดนวัตกรรม 2023 Japan Design,Idea & Invention E
[ 08-07-2566 ]บุคลากรภาควิชาสัตวบาล คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 11
[ 07-07-2566 ]บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายใน “การอบรมพัฒนาต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับชุมชนฯ"
[ 05-07-2566 ]โครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
[ 05-07-2566 ]แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 04-07-2566 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
[ 04-07-2566 ]ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ภายใต้โครงการน่าน แซนด์บอกซ์
[ 04-07-2566 ]ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
[ 04-07-2566 ]ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140