Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-02-2565 ]พบบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 17-02-2565 ]ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU การบูรณาการจัดการเมืองกำแพงแสนอย่างยั่งยืน
[ 17-02-2565 ]อบรมการใช้โดรนทางการเกษตร
[ 15-02-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านmodern trade
[ 14-02-2565 ]ร่วมพิธีเปิดศูนย์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มก.กพส. และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
[ 14-02-2565 ]ผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ และ กิจกรรมของร้าน
[ 14-02-2565 ]กิจกรรม “APIROM LAND”@KasetApirom cafe
[ 14-02-2565 ]โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (Aggie Road)
[ 11-02-2565 ]วันสถาปนา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี
[ 10-02-2565 ]ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ 09-02-2565 ]การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-02-2565 ]รับมอบใบรับรองGAP พืชอาหาร 6 ชนิด
[ 05-02-2565 ]เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 05-02-2565 ]กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน
[ 02-02-2565 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ ครบรอบ 79 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มก.
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140