Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 26-11-2564 ]โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
[ 24-11-2564 ]รับมอบ โปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office จาก Kingsoft Office Software Corporation Limited
[ 23-11-2564 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี
[ 19-11-2564 ]เข้าพบ ผอ. สำนักหอสมุด กำแพงแสน เพื่อแนะนำทีมผู้บริหาร
[ 19-11-2564 ]ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
[ 19-11-2564 ]นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 18-11-2564 ]ทีมผู้บริหารเข้าพบ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เพื่อแนะนำทีมผู้บริหาร
[ 18-11-2564 ]บุคลากรคณะฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 17-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 13-11-2564 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วิทยาเชตกำแพงแสน 2564
[ 12-11-2564 ]ร่วมต้อนรับอธิการบดี มก. ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
[ 12-11-2564 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
[ 12-11-2564 ]ร่วมประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW)
[ 11-11-2564 ]ผอ. สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 11-11-2564 ]ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนรักษ์จักรยาน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140