Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 26-08-2562 ]บรรยายเรื่อง กระทรวงใหม่กับแนวโน้มอถดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลฯ
[ 25-08-2562 ]ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 21-08-2562 ]นิสิต Okayama University จากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-OU เข้าศึกษาดูงาน
[ 19-08-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 16-08-2562 ]ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านไหมอีรี่
[ 15-08-2562 ]นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรม สาธิตเกษตร-มิยาซากิ คิตะ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 14-08-2562 ]มธ.สว.รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-08-2562 ]นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 09-08-2562 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
[ 09-08-2562 ]บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
[ 05-08-2562 ]โครงการรับขวัญ AGGIE 79
[ 05-08-2562 ]การวิพากย์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสินค้าเกษตรและอาหาร
[ 04-08-2562 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562
[ 03-08-2562 ]ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562”
[ 02-08-2562 ]อบรม Increasing protein nutrition using Rhizobia
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140