Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 16-11-2561 ]โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่”
[ 15-11-2561 ]โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
[ 14-11-2561 ]ผู้บริหารพบปะบุคลากร: รายงานผลการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ 12-11-2561 ]ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี
[ 09-11-2561 ]ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.
[ 07-11-2561 ]อบรมการประยุกต์ใช้เครื่องวัดสี และเทคโนโลยีการลดขนาดระดับนาโนงานวิจัย
[ 07-11-2561 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศฯ
[ 05-11-2561 ]ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 02-11-2561 ]ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.กพส.
[ 30-10-2561 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบเหรียญเรียนดี
[ 23-10-2561 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2561
[ 19-10-2561 ]อบรมการตีความและการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015 กับการบริหารงานคุณภาพ
[ 19-10-2561 ]ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุลลิม เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสัตว์
[ 17-10-2561 ]ร่วมการฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 16-10-2561 ]นิสิต 2 ทีม ไปแข่งขันจัดสวน ณ ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140