Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-05-2561 ]นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน
[ 20-05-2561 ]รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 17-05-2561 ]กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร
[ 16-05-2561 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
[ 13-05-2561 ]ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 6
[ 07-05-2561 ]สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง เข้าพบคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะผู้บริหาร เพื่อขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษา
[ 05-05-2561 ]ร่วมโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มก.กพส. 5 ปี (61-65)
[ 02-05-2561 ]โครงการ International Students Meeting
[ 01-05-2561 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
[ 01-05-2561 ]ปรึกษาหารือการดำเนินการวิจัยร่วมกับ Hokkaido University และ มหาวิทยาลัยมหิดล
[ 01-05-2561 ]ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
[ 27-04-2561 ]งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการ
[ 26-04-2561 ]คณะ อบต. สิงหนาท เข้าปรึกษาหารือเพื่อขอความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ
[ 24-04-2561 ]ร่วมการประชุมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกพืชผักและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
[ 24-04-2561 ]วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140