Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-12-2561 ]นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในพิธี MOU พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม
[ 12-12-2561 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
[ 11-12-2561 ]ต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University
[ 11-12-2561 ]รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล KU-KM Best Practice Awards
[ 10-12-2561 ]เสวนาแหกคอกควายไทย Thailand 4.0
[ 10-12-2561 ]การแข่งขันกินเนื้อโคขุนลูกผสมวากิว
[ 08-12-2561 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 28
[ 08-12-2561 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 45
[ 07-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
[ 07-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร
[ 07-12-2561 ]เสวนาวิชาการ เส้นทางสู่ธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล
[ 07-12-2561 ]เสวนา “ธุรกิจโคเนื้อในปัจจุบัน... แล้วเราจะเดินอย่างไร”
[ 07-12-2561 ]เสวนาวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้(เกษตรกร)รอดและยั่งยืน
[ 07-12-2561 ]สัมมนาวิชาการโคนม เรื่อง ผู้เลี้ยงโคนมไทยแข่งขัน (ต้นทุน หรือ คุณภาพ) อย่างไร? หลังเปิด FTA ปี 2564
[ 06-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140