Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 30-09-2560 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
[ 28-09-2560 ]ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเจรจา MOU ซื้อขายมันสำปะหลังในตุรกี
[ 27-09-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตให้กับอาจารย์และนิสิต จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
[ 24-09-2560 ]โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่านมแพะ รุ่นที่ 20
[ 22-09-2560 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 60” มก.
[ 19-09-2560 ]การนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-09-2560 ]ร่วมงาน รวงทอง... ลาทุ่ง 60 คณะเกษตร มก.
[ 19-09-2560 ]อาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ มก.กพส.
[ 15-09-2560 ]University of tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 15-09-2560 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 13-09-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2560 ]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้าดูงาน
[ 11-09-2560 ]โครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"
[ 11-09-2560 ]นิสิตได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017
[ 08-09-2560 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140