Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 13-09-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2560 ]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้าดูงาน
[ 11-09-2560 ]โครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"
[ 11-09-2560 ]นิสิตได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017
[ 08-09-2560 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
[ 08-09-2560 ]ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
[ 07-09-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 06-09-2560 ]โครงการ “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
[ 01-09-2560 ]สัมมนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
[ 31-08-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 30-08-2560 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อหมูเพื่อเพิ่มมูลค่า
[ 29-08-2560 ]ต้อนรับนายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา และผู้บริหาร มก. ในการเข้าเยี่ยมชมและประชุมปรึกษา
[ 26-08-2560 ]ร่วมโครงการ มก. กพส. ปลูกป่า 100 ไร่เทิดพระเกียรติ ร.10
[ 26-08-2560 ]โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140