Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 31-01-2566 อ่าน 254 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งที่ ๑ สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูกพืชและระบบควบคุม งานพัฒนานิสิตของสาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์

๒. มีประสบการณ์ ทำงานหรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเมคคาทรอนิกส์ หรืองานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการเกษตรกรรมหรือเครื่องจักรกลเกษตร อย่างน้อย ๑ ผลงาน

๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๔. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศขยายเวลา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140