Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-11-2565สิ้นสุดเมื่อ : 28-02-2566 อ่าน 637 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๓๘๓๐ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การปรับปรุง
พันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูของพืช วิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช เป็นต้น
๒. การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
๓. การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศขยายเวลารับสมัคร คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140