Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 31-01-2566สิ้นสุดเมื่อ : 31-05-2566 อ่าน 555 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๔ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานสัตวบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การวางแผนงานสัตวบาล
๒. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล
๓. การค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๔. การปรับปรุงบำรุงพันธ์ุและการผสมพันธุ์สัตว์
๕. การขยายและแพร่พันธุ์สัตว์ การค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
๖. การเสนอแนะความรู้ หลักการและวิธีการใหม่ ๆ ทางสัตวบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ควบคุมดูแลจัดการ วางแผนการผลิตสัตว์ บันทึกข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตสัตว์ภายในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงเรือน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆภายในฟาร์มให้
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ควบคุมดูแลและติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และมาตรฐานฟาร์มเพื่อการทดลองหรือวิจัยทางสัตว์
๔. ควบคุมและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำโรงเรือน หรือฝ่ายผลิตทดลอง
๕. จัดการด้านการให้อาหาร น้ำ โปรแกรมวัคซีน และตรวจสอบความเรียบร้อยด้านการเลี้ยงสัตว์
ภายในฟาร์มให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานและมีผลผลิตที่คุณภาพดี
๖. ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน ทำการจดบันทึก และประสานงานกับทางสัตวแพทย์ในกรณี
มีสัตว์ป่วย
๗. ให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านสัตวบาลแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจ
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
๘. ภาระงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือประสบการณ์ที่ต้องการ คือการเลี้ยงการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ สัตว์ปีก สุกร หรือสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรผู้รับรองทุกฉบับ
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140