Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ (662074) รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2566
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-07-2566สิ้นสุดเมื่อ : 25-10-2566 อ่าน 301 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจัดสรรเลขที่ ๖๖๒๐๗๔ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฏิบัติงานสัตวบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การวางแผนงานสัตวบาล
๒. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล
๓. การค้นคว้าทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๔. การปรับปรุงบำรุงพันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์
๕. การขยายและแพร่พันธุ์สัตว์ การค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์
๖. การเสนอแนะความรู้ หลักการและวิธีการใหม่ ๆ ทางสัตวบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวบาล รับผิดชอบในการดูแลงานการผลิตสัตว์ การ
เลี้ยงการจัดการ อาหารและการให้อาหารสัตว์
๒. ปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
๓. สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การเลี้ยงการจัดการ
การดูแลสุขภาพ อาหารและการให้อาหารสัตว์ ให้กับนิสิต นักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์
การเลี้ยงการจัดการ การดูแลสุขภาพ อาหารและการให้อาหารสัตว์
๕. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ การเลี้ยง การจัดการอาหาร และการให้อาหารสัตว์เศรษฐกิจเป็นอย่างดี
หน่วยงานเจ้าของอัตรา
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140