Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (662076)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 09-10-2566สิ้นสุดเมื่อ : 09-12-2566 อ่าน 146 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
๒. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๒.๑ กำหนดการสาธิตการสอนต่อคณาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (๔๕ นาที) และสัมภาษณ์เบื้องต้น (ไม่เกิน ๑๕ นาที) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย ๒ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีกำหนดการ ดังนี้
ตำแหน่ง เวลา หัวข้อสาธิตการสอน
ตำแหน่งที่ ๑ ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น การผลิตสัตว์ / ปศุสัตว์ในปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไข หรือการปรับตัวของเกษตรกร นักวิชาการ
๒.๒ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่เกิน ๑๕ นาที และสัมภาษณ์ ไม่เกิน ๓๐ นาที โดยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
๒.๓ ผู้มีสิทธิสอบต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาของผู้สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สอบจะต้องชำระค่าทดสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่เข้ารับการทดสอบ โดยกำหนดทดสอบในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140