Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน (632209)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-04-2567สิ้นสุดเมื่อ : 29-06-2567 อ่าน 276 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจะดสรรเลขที่ ๖๓๒๒๐๙ คุณวุฒิปริญญาตรีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรููของพืช วิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช เป็นต้น
๒. การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
๓. การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการในรายวิชาด้านเมคคาทรอนิกส์เกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการเกษตร
๒. ปฏิบัติงานช่วยวิจัยด้านเมคคาทรอนิกส์เกษตร เครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการเกษตร
๓. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานพัฒนาเมคคาทรอนิกส์เกษตร เครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการเกษตร
๔. งานพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต
๕.ควบคุมและดูแลงานฟาร์มและแปลงผักปฏิบัติสำหรับนิสิตด้านเครืองจักรกลเกษตรและระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ และระบบเมคคาทรอนิกส์เกษตร
๖. งานระบบและอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรกลเกษตร และระบบการให้น้ำพืชสมัยใหม่
๗. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของภาควิชา
๘. งานสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาและหลักสูตร
๙. งานดูแลและควบคุมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
๑๐. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถในด้านเครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์ทางด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
๓. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน หรือ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน เครื่องจักรกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์ทางด้านการเกษตร คอมพิวเตอร์เพื่องานทางการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี โดยให้แนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ทำงานประกอบการมัคร
หน่วยงานเข้าของอัตรา
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
คำรับรอง
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140